JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ  

Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi çalışmaları kapsamında; santral projelerinin (HES, RES, Termik, Doğalgaz Çevrim) ön jeolojik etütleri, ayrıntılı etütlerin planlama, uygulama ve kontrollük hizmetleri, demiryolu, raylı sistemler, otoyol, karayolu, köprü, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin jeolojik ve jeoteknik etüt hizmetleri verilmektedir. Proje alanındaki yüzey ve yeraltı zemin koşullarının araştırılması ve projelendirme parametrelerinin belirlenmesi amacıyla mühendislik jeolojisi haritalaması, temel sondajları, yerinde (insitu) ve laboratuar deneylerinden kurulu jeolojik – jeoteknik etütler yürütülmektedir.

Arazi çalışmalarında temel sondajlarına ek olarak presiyometre, inklinometre, vane deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, projenin özelliklerine bağlı olarak doğal yapı gereçleri araştırması ve hidrojeolojik etütler yer almaktadır.

Bayındırlık Bakanlığı Onay Belgeli İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi) zemin ve kaya mekaniği laboratuarında her türlü zemin ve kaya deneyleri ile agrega ve doğal yapı gereçleri ile ilgili deneyler gerçekleştirilmektedir.

Jeolojik – jeoteknik çalışmalardan sağlanan verilerin yardımıyla mühendislik yapıları, heyelan, şev stabilitesi (yamaç duraylığı) ve derin kazılar ile ilgili jeolojik ve jeoteknik çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca, imar planlarına esas etütler kapsamında mikrobölgeleme, yerleşime uygunluk, eğim haritaları ve ayrıntılı mühendislik jeolojisi haritaları yapılmaktadır.

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER